Regulamin XIII Konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły        

 1. Organizator, miejsce i termin konkursu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie                                                                                                                      
ul. Zambrowska 20                                                                                                                                                   16 – 001 Kleosin 
 tel./fax 85-6632 163          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Koordynator: Anna Piłaszewicz

Przesłanie kart zgłoszenia uczestników: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora dnia 26.10.2018 r. o godz. 10.00.

 1. Uczestnicy

W konkursie biorą udział uczniowie klas IV -VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych z woj. podlaskiego; można zgłosić maksymalnie po 6 uczniów z jednej szkoły podstawowej i maksymalnie po 3 uczestników z każdego ze zgłoszonych gimnazjów.

Zgłoszenia do udziału należy przesyłać na karcie uczestników, która zawiera: nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska uczniów, klasę, imiona i nazwiska nauczycieli, pieczęć i podpis dyrektora szkoły, zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby konkursu i szkoły, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocji szkoły.

 1. Liczba stopni konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap szkolny

II etap finałowy

I etap szkolny

W terminie od 15 do 19.10.2018 r. zainteresowane szkoły organizują eliminacje w swoich siedzibach, powołując szkolne komisje, które rozstrzygają konkurs i ogłaszają jego wyniki w dniu przeprowadzenia szkolnych eliminacji. Przewodniczący szkolnych komisji mogą zorganizować dodatkowe eliminacje w sytuacjach uzasadnionych przypadkami losowymi  lub przesunąć planowany pierwotnie termin konkursu w ramach czasowych określonych powyżej.

Dane uczestników należy przesłać na adres organizatora najpóźniej do dnia 22.10.2018 r. na karcie uczestników konkursu drogą elektroniczną, faksem, pocztą, ewentualnie powiadomić telefonicznie (w przypadku telefonicznego zgłoszenia należy dostarczyć karty uczestników osobiście najpóźniej w dniu finału konkursu 26.10.2018 r.).

II etap finałowy

Finał konkursu w dniu 26.10.2018 r. rozpocznie się o godzinie 10.00 w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie. Organizator powoła komisję, przed którą swoje interpretacje poezji Karola Wojtyły zaprezentują uczniowie podlaskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Jury oceni recytatorów, przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch oddzielnych kategoriach:

 • uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas 7 - 8 oraz klas III gimnazjum.                              

Ogłoszenie wyników nastąpi po naradzie jury w dniu finału konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna, nie podlega odwołaniu.

Dla wyróżnionych uczniów przewidziane są nagrody, dla wszystkich uczestników dyplomy, a  dla nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież - podziękowania.

W skład powoływanego przez organizatora jury wchodzą m.in. osoby związane z teatrem          lub instruktorzy dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.

 1. Cele konkursu

 

 • rozwijanie zdolności rozumienia poezji Karola Wojtyły przez uczniów klas 4-8 podlaskich szkół podstawowych i klas III gimnazjów
 • kształtowanie postaw szacunku do wartości chrześcijańskich i humanistycznych
 • kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów poetyckich
 • rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez udział w konkursie; w tym rozwijanie umiejętności autoprezentacji

 

 1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu

Zarówno na etapie szkolnym jak i na występ w finale konkursu uczniowie przygotowują recytację jednego wiersza lub krótkiego fragmentu poematu Karola Wojtyły.  Recytator nie powinien posługiwać się teatralnymi gestami lub rekwizytami, nagranymi podkładami muzycznymi.                                                                                                                                 

Kryteria oceny jury:      

 • poprawność dykcji
 • oryginalność interpretacji
 • zaangażowanie recytatora

                                                                                                                                                                                                                         

 1. Wykaz literatury obowiązującej uczestników

teksty wierszy i poematów Karola Wojtyły

 1. Kryteria kwalifikowania uczestników

Do konkursu na etapie szkolnym może przystąpić każdy uczeń, który zgłosi nauczycielowi chęć udziału w szkolnych eliminacjach.

Do etapu finałowego recytatorów kwalifikują szkolne komisje (maksymalnie po 6 uczniów ze szkoły podstawowej i po 3 uczniów z gimnazjum).

Warunkiem kwalifikacji do finału jest przesłanie lub dostarczenie pisemnego zgłoszenia na karcie uczestników konkursu (ewentualnie powiadomienie telefoniczne - należy wówczas dostarczyć karty uczestników osobiście najpóźniej w dniu eliminacji finałowych).

Zgłoszenie uczestnictwa w finale konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.

 1. Tryb pracy szkolnych komisji

Komisję na etapie szkolnym powołuje szkoła podstawowa lub gimnazjum w składzie przynajmniej 3 -osobowym, który wyłania przewodniczącego odpowiedzialnego za przebieg szkolnych eliminacji oraz przesłania zgłoszenia zwycięzców do II etapu konkursu. Komisja zapewnia uczestnikom konkursu ciszę podczas recytacji, nie przerywa wystąpienia, w razie konieczności pozwala na występ od początku (mamy do czynienia z sytuacją występu publicznego dziecka, które podlega ocenie).

Obrady komisji powinny odbywać się bez udziału dzieci i młodzieży.                                        Przewodniczący komunikuje wynik uczestnikom bezpośrednio po naradzie członków komisji.     Przy ogłoszeniu wyników mogą być obecni zainteresowani rodzice uczestników konkursu.           Przewodniczący sporządza krótki protokół podpisany przez członków szkolnej komisji i pozostawia go w dokumentacji szkoły. Informacje o przebiegu i wynikach szkolnych eliminacji przewodniczący może zamieścić na stronie internetowej swojej placówki.

 1. Skład i tryb pracy komisji na II etapie finałowym

Organizator zapewnia jury, w skład którego wchodzą przynajmniej 3 osoby, w tym co najmniej 1 instruktor teatralny lub osoba związana z prowadzeniem dziecięcego lub młodzieżowego zespołu teatralnego, znająca tajniki warsztatu aktorskiego w zakresie recytacji lub doświadczony nauczyciel – animator teatralny, albo znawca poezji, krytyk literacki, poeta, bibliotekarz, organizator przeglądów teatralnych i recytatorskich, pracownik ośrodka kultury, osoba, która może przybliżyć uczestnikom sylwetkę Karola Wojtyły lub opowiedzieć o własnych spotkaniach z papieżem, członek chrześcijańskiego stowarzyszenia, przedstawiciel kościoła katolickiego, zakonu, misjonarz itp.

Jury II etapu konkursu będzie oceniało występujących recytatorów, a następnie uda się na naradę i ogłosi wyniki w dniu konkursu. Koordynatorka konkursu poprowadzi go, zapoznając uczestników i ich opiekunów z kolejnością wystąpień oraz z kryteriami oceny recytacji. Organizator zapewnia ciszę recytatorom, drobny poczęstunek, szatnię, nie zwraca natomiast kosztów podróży. W razie jakichkolwiek pomyłek przy wypisywaniu dyplomów czy podziękowań organizator zobowiązuje się do ich sprostowania i przesłania zainteresowanym poprawionych dokumentów.

Ogłoszenie wyników eliminacji finałowych i wręczenie nagród będzie należało do przewodniczącego jury we współpracy z dyrekcją szkoły i organizatorami konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania występów uczniów           (po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka) oraz zamieszczania zdjęć na stronie internetowej,  a także w sprawozdaniach po zakończeniu konkursu wymaganych przy ubieganiu się o honorowy patronat lub o sfinansowanie zakupu nagród.

  

Karta uczestników XIII Konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły

Nazwa i adres szkoły .......................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska uczniów, klasa * 

 1. ..................................................................4.  ………..............…….………………………….
 2. ..................................................................5..........................……………………………….
 3. ……………………………………………………………… 6. …………………………………………………………..

Imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących uczniów

................................................................................................

 .................................................................................................

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………

 .................................................                                                           ...........................................................      
  miejscowość, data                                                   pieczęć i podpis                                                                                       Dyrektora szkoły                          

                                                                                                               
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i dziecka danych osobowych, m.in.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i innych oraz wizerunku dziecka, przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kleosinie na potrzeby konkursu i szkoły, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocji szkoły. 

 

                                                                                                                  …………………………………………………….

………………….…………….………                                                             …………………………………………………….

miejscowość, data                                                        podpis rodziców / opiekunów  prawnych dziecka 

 

 

* Prosimy o wypełnianie drukowanymi literami imion i nazwisk uczniów i
nauczycieli.                                                                              

 

 

Program

                                                         XIII Konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły                                                                      w dniu 26.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie:

 

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników konkursu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II    w Kleosinie pana Marcina Hoduna. Występ szkolnego chóru.

 

10:05 – 11:30

XIII Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły:

- recytacje uczniów z klas 4 - 6 szkół podstawowych z woj. podlaskiego,

- wystąpienia uczniów klas 7 - 8 szkół podstawowych i uczniów z klas III gimnazjów    z województwa podlaskiego.

11:30 – 12:00

Obrady jury. Poczęstunek dla uczestników konkursu.

 

12:00 – 12:30

Podsumowanie konkursu.  Ogłoszenie wyników.

Wręczenie nagród oraz dyplomów dla uczniów i podziękowań dla nauczycieli  przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie oraz członków jury.