Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć czekając na rodziców.                             

Podstawowym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań. 

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:

 • Zajęcia plastyczno – manualne: rysowanie ołówkiem, kredką, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki
 • Zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu  – spacery zabawy w grupach,  gry zespołowe
 • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, recytacje, rebusy, krzyżówki, zgadywanki  itp.
 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audio – wizualnych znajdujących się w świetlicy.

Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane  są na wystawkach dekorujących  naszą świetlicę oraz korytarz szkolny. 

Staramy się o to, aby atmosfera naszych podopiecznych była miła i przyjazna.  Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań, staramy się wyrabiać w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi  i  zgodnego współżycia w grupie.

Mamy do dyspozycji trzy pomieszczenia, w tym salę do zajęć rekreacyjno – ruchowych.  

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

Regulamin świetlicy szkolnej

 Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

 1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
  I. Założenia organizacyjne:
  1. Do świetlicy przyjmuje się:
  • w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
  • świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
  • opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
 7. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie i składają corocznie w świetlicy lub w sekretariacie szkoły do 30 marca danego roku szkolnego.
  3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:45 – 17:00.
  4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
  5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.
  II. Wewnętrzny regulamin świetlicy:
  1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
  2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym wyjściu ze świetlicy.
  3. W przypadku opuszczenia świetlicy szkolnej przez dziecko bez pozwolenia odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
  4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
  5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
  6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
  7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
  8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
  9. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za dziecko, które przebywa w szkole lub poza nią a nie zgłosiło się do świetlicy, w czasie w którym powinno tam przebywać.
  10. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy.
  11. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców na początku roku szkolnego pobierana jest jednorazowa opłata na pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej.
  12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
  13. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
  14. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
  15. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W razie nagminnego nieodbierania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
  16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
  17.Rodzic/prawny opiekun może zwolnić ze świetlicy szkolnej dzieci na dodatkowe zajęcia, wypełniając stosowne oświadczenie. W drodze ze świetlicy na zajęcia i z zajęć do świetlicy za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic/prawny opiekun.

  III. Prawa ucznia w świetlicy szkolnej:

Uczeń ma prawo do:
a) respektowania swoich praw i obowiązków oraz Wewnętrznego Regulaminu Świetlicy,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
e)rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
f) życzliwego, podmiotowego traktowania,
g) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
h) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier

IV. Obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej:

Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać Regulaminu świetlicy oraz praw i obowiązków ucznia
b) dbać o ład i porządek,
c) szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci,
d) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
e) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
f) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
g) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
h) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
i) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
j) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej