Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Podstawowymi zadaniami w codziennej pracy psychologa, dzięki którym cel ten może zostać realizowany, są:

praca z uczniem:

 • diagnoza potencjalnych możliwości ucznia,
 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację
  w klasie, wywiad z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,
 • indywidualne zajęcia z uczniami (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające),
 • zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne,
 • rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym z uczniami.

praca z rodzicem/ opiekunem:

 • indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,
 • poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje rodzinne,
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,
 • udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb,
 • przygotowywanie dla rodziców ulotek i artykułów o treściach psychoedukacyjnych na wybrane tematy (np. nadpobudliwość psychoruchowa, dysleksja, rozpoczęcie nauki w szkole, uzależnienia, agresja, itp.).

współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
 • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań
  z wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
 • interwencje wychowawcze,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

      Działalność logopedy w Zespole Szkół w Kleosinie prowadzona jest w trzech obszarach: profilaktyka, diagnoza, terapia. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III Szkoły Podstawowej. W ten sposób wyłaniani są uczniowie potrzebujący wsparcia w formie terapii logopedycznej. Każdy rodzic może też zgłosić dziecko do przebadania przez logopedę jeśli zauważa taką potrzebę.

      Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie z częstotliwością dwa lub cztery razy w miesiącu z uwzględnieniem możliwości czasowych i organizacyjnych. Trwają przeważnie do czasu skorygowania nieprawidłowości. Terapia odbywa się w dogodnym czasie, przed lub po zajęciach edukacyjnych uczniów.

Logopeda udziela porad i konsultacji wszystkim rodzicom i nauczycielom.