Kleosin, dnia 10.07.2017 

     OGŁOSZENIE 

III.341/1/2017 

   Na podstawie art.92  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.) zamawiający informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.   Przygotowanie i  dostawę zestawów obiadowych  do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie w roku szkolnym 2017/2018 wybrano ofertę Casablanca Catering Sp. Z o.o ul. Legionowa 10 lok 209 na następujących warunkach: 

1.Cena brutto za jeden obiad – 4,39zł;

  1. koszt surowca – 2,69 zł
  2. koszt przygotowania i dostawy – 1,70 zł 

Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego wykonawcy była oferta kompletną, niepodlegającą odrzuceniu  i uzyskała najwyższą ilość punktów. Jest to jedyna oferta złożona w postepowaniu. Wykonawca  spełnił wymogi formalno-prawne określone w postepowaniu. 

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Lp

NAZWA I ADRES OFERENTA

Kryterium cena

Kryterium

doświadczenie wykonawcy

Kryterium

Jakość jadłospisu

Łączna punktacja

1

Casablanca Catering sp. z o.o

 ul. Legionowa 10 lok. 209      15-099 Białystok

 

 80

 

 10

 

10

 

 100

 

 Jednocześnie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt. a) umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację zamówienia może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, lecz nie później niż w okresie związania ofertą. 

 Dyrektor Zespołu Szkół
                                  mgr Marcin Hodun